Skoč na obsah Skoč na menu

Tvorba web stránok, www stránky, internetové obchody

english version

Slovník pojmov

 

CSS - Kaskádové štýly alebo CSS (skratka z ang. Cascading Style Sheets) je všeobecné rozšírenie (X)HTML. Konzorcium W3C označuje CSS ako jednoduchý mechanizmus na vizuálne formátovanie internetových dokumentov. Pomocou kaskádových štýlov sa vytvárajú štruktúrované dokumenty, teda oddeľuje sa obsah dokumentu (HTML) od jeho vzhľadu (CSS). Získa sa tým prehľadný a jednoduchý kód. CSS je možné presunúť do externých súborov, zmenší sa tým dátová veľkosť a dá sa jedným súborom zmeniť celý štýl stránky. CSS zaručuje rovnaké vykresľovanie vo všetkých prehliadačoch. Avšak nie vždy je jednoduché dosiahnuť optimalizovaný kód CSS pre celú škálu prehliadačov.

CMS - Redakčný systém (publikačný systém, Web Content Management - WCM, Content Management System - CMS, Content Publishing - ) je systém, ktorý slúži na tvorbu a správu prezentácií na internete. Podstatou práce v redakčnom systéme je tvorba obsahu, ktorý je oddelený od dizajnu a funkcionality (sú dané na základe špeciálnych šablón) stránky. Obsahová zmena si nevynúti zmenu dizajnu alebo opravu ostatných informácií. Vďaka redakčnému systému má používateľ možnosť meniť obsah stránok a nemusí pritom ovládať programovací alebo skriptovací jazyk. Každý výrobca ponúka možnosť viacerých modulov, ktoré si používateľ podľa svojich potrieb a požiadaviek zakúpi. Náklady investované do redakčného systému sa vrátia vďaka nižším nákladom na údržbu a vytváranie podstránok a vzniká priestor pre ďalšie úspory (lepšie a lacnejšie využitie disponibilných zdrojov).

DNS Server - Domain Name System alebo DNS je systém, ktorý ukladá prístup k informácii o názve stroja (hostname) a názve domény v istej distribuovanej databáze v počítačových sieťach ako internet. Najdôležitejšie je, že poskytuje mechanizmus získania IP adresy pre každé meno stroja (lookup) a naopak (reverse), a uvádza poštové servery (MX záznam) akceptujúce poštu pre danú doménu. DNS poskytuje na internete všeobecne dôležitú službu, pretože kým počítače a sieťový hardvér pracujú s IP adresami, ľudia si vo všeobecnosti ľahšie pamätajú mená strojov a domén pri použití napr. v URL a e-mailovej adrese (obzvlášť nepríjemné by to bolo pri IPv6 adrese). DNS tak tvorí prostredníka medzi potrebami wetware a softvéru.

FTP - FTP (z angl. File Transfer Protocol, protokol prenosu súborov) je TCP/IP protokol určený na prenos súborov medzi počítačmi, či už na internete alebo lokálnej sieti.

HTML - Hypertextový značkový jazyk (HyperText Markup Language; HTML) je značkový jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači. HTML kladie dôraz skôr na prezentáciu informácií (odseky, fonty, váha písma, tabuľky atď.) ako na sémantiku (význam slov). Pôvodne bol určený ako veľmi zjednodušená podmnožina jazyka SGML, ktorý sa používa v organizáciách s komplexnými publikačnými požiadavkami, ale neskôr sa stal samostatným štandardom (ISO/IEC 15445:2000). Špecifikáciu jazyka HTML udržiava World Wide Web Consortium (W3C). Aktuálna verzia je HTML 4.01, ale W3C plánuje nahradiť HTML jazykom XHTML, implementáciou jazyka XML, ktorá zjednoduší prácu prehliadačov aj tvorbu web stránok.

HTTP - HTTP (skratka Hypertext transfer protocol) je protokol pre prenos html dokumentov medzi servermi a klientmi služby WWW. Pôsobí ako primárna metóda prepravy informácií na world wide webe. Pôvodný účel bol poskytovať prostriedky pre publikáciu a získavanie HTML stránok.

JavaScript - JavaScript, je skriptovací programovací jazyk. Jazyk je používaný najmä pri tvorbe webových stránok. Pôvodne ho vyvíjal Brendan Eich zo spoločnosti Netscape Communications pod názvom Mocha, neskôr pod menom LiveScript. Pred uvedením na verejnosť bol premenovaný na „JavaScript“, najmä pre vtedajšiu popularitu jazyka Java. Aj na základe jeho názvu je rozšírený názor, že syntax Javascriptu sa podobá Jave, v skutočnosti bol jeho tvorca najviac inšpirovaný jazykom Self.

Offpage optimalizácia - je časť SEO, ktorá zahŕňa všetky techniky odohrávajúce sa mimo stránok webu.

Onpage optimalizácia - je časť SEO, ktorá zahŕňa všetky techniky, ktoré priamo súvisia s tvorbou webu.

PageRank - PageRank je algoritmus analýzy odkazov, ktorý priraďuje číselné ohodnotenie každému prvku v množine navzájom linkami prepojených dokumentov ako World Wide Web za účelom ohodnotenia relatívnej významnosti daného dokumentu v tejto množine. PageRank taktiež označuje toto číselné ohodnotenie.

PHP - (PHP: Hypertext Preprocessor) je populárny open source skriptovací programovací jazyk, ktorý sa používa najmä na programovanie klient-server aplikácií (na strane servera) a pre vývoj dynamických webových stránok. PHP bolo inšpirované jazykmi podporujúcimi štruktúrované programovanie; najviac vlastností prebralo od jazyka C a jazyka Perl. V neskorších verziách bolo rozšírené o možnosť používať objekty. Jedna zo zaujímavých vlastností PHP je, že umožňuje viac ako bežný skriptovací jazyk. Vďaka modulárnemu návrhu možno PHP používať aj na vývoj aplikácii s užívateľským rozhraním (GUI). PHP dokáže spolupracovať s relačnými databázami, ako napríklad MySQL, Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL a SQLite, pričom si stále zachováva jednoduchú a priamočiaru syntax. PHP beží na takmer všetkých najrozšírenejších operačných systémoch, vrátane UNIXu, Linuxu, Windowsu a Mac OS X. Spolupracuje s najrozšírenejšími webovými servermi. Architektúra Linux, Apache.

POP3 - Post Office Protocol (POP) je poštový protokol na aplikačnej vrstve, ktorý sa využíva na prijímanie elektronickej pošty zo vzdialeného servera prostredníctvom TCP/IP spojenia. Poštový protokol je séria pravidiel o tom, ako sa ma riadiť prenos elektronickej pošty medzi dvomi bodmi v sieti. POP pracuje pomocou TCP/IP spojenia.

PPC - Pay Per Click (v preklade platba za klik) je jedným zo spôsobov platenia za reklamu na internete. Princíp Pay Per Click spočíva v tom, že inzerent za reklamu platí až vo chvíli, keď sa dá predpokladať, že zaúčinkovala, teda vo chvíli, keď na ňu potenciálny klient klikol. Platená reklama patrí dnes k najrýchlejším a k najjednoduchším spôsobom ako dosiahnuť ihneď viditeľné výsledky v predaji a návštevnosti. Oproti klasickým bannerom alebo miestam na portáloch má tu výhodu, že zákazník neplatí za zobrazenie, ale iba za reálneho návštevníka svojej stránky. Ďalšou výhodou týchto systémov je, že odkazy sa väčšinou zobrazujú na stránkach s relevantným obsahom. Tým je odkaz presnejšie namierený na kľúčového klienta, neobťažuje tam, kde sa ľudia zaujímajú o niečo iné.

SEM - SEM je množina marketingových metód s cieľom zvýšiť viditeľnosť webových stránok (firemné stránky, internetový obchod) vo výsledkoch vyhľadávania, ktoré poskytujú vyhľadávače typu Google, Zoznam...

SEO - Optimalizácia pre vyhľadávače alebo SEO (z ang. search engine optimization) je súbor techník na zlepšenie pozície, na ktorej sa optimalizovaná webstránka zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch. SEO zahŕňa linkbuilding, linkbaiting, social media marketing, virálny marketing, on-line PR v kombinácii so sémantickým kódovaním webu. Kľúčové slová sú najdôležitejšou časťou SEO, postup ako optimalizovať konkrétne webové stránky pre vyhľadávače. SEO sa klasifikuje na techniky, ktoré spoločnosti prevádzkujúce vyhľadávače odporúčajú na vylepšenie svojej pozície, tzv. White hat SEO a techniky, ktoré zakazujú, tzv. Black hat SEO. Vyhľadávacie služby sa snažia Black hat SEO zamedzovať.

Server
- Server (z angl. to serve - slúžiť, poskytovať službu) softvér, ktorý v rámci počítačovej siete zastáva v hierarchii nadradené miesto vzhľadom na funkcionalitu. Poskytuje svoje prostriedky a výkon klientom. Prostredníctvom servera si môžu medzi sebou vymieňať počítače dáta alebo pristupovať na dáta uložené na serveri, resp. využívajú ho ako bránu na pripojenie do inej siete.

SGML - Standard Generalized Markup Language (skr. SGML) je metajazyk, v ktorom je možné definovať značkovacie jazyky pre dokumenty.

SMTP - SMTP (z angl. Simple Mail Transfer Protocol, je jednoduchý protokol umožňujúci prenos e-mailov medzi stanicami. Protokol zaisťuje doručenie pošty pomocou priameho spojenia medzi adresátom a odosielateľom; správa je doručená do tzv. poštovej schránky adresáta, ku ktorej môže užívateľ pristupovať pomocou protokolov POP3 a IMAP. Jedná sa o jednu z najstarších aplikácií, pôvodná norma RFC 821 bola vydaná v roku 1982 (V roku 2001 ju nahradila novšia s názvom RFC 2821). SMTP funguje nad protokolom TCP, využíva port TCP/25.

TCP - Transmission Control Protocol (TCP) je jedným z protokolov balíka internetových protokolov, ktoré tvoria jeho jadro. Vďaka TCP môžu programy na počítačoch v sieti vytvárať medzi sebou spojenia (connections), ktorými je možné posielať dáta. Protokol pritom zaručuje, že dáta odoslané z jedného konca spojenia budú prijaté na druhej strane spojenia v rovnakom poradí a bez chýbajúcich častí. Rozlišuje tiež dáta pre rôzne aplikácie (ako webserver a emailový server) v rámci jedného počítača.

URL - URL je skratka pre Uniform Resource Locator, zjednodušene povedané adresa lokácie na sieti internet. URL je taký URI, ktorý okrem identifikácie zdroja umožňuje jeho lokalizáciu pomocou opisu primárnej prístupovej metódy k nemu (napr. jeho "umiestnenia" v sieti).

URI - Uniform Resource Identifier (doslova jednotný identifikátor zdroja), skratka URI, je kompaktný reťazec znakov používaný na identifikáciu alebo pomenovanie zdroja[1]. Hlavný účel tejto identifikácie je umožniť interakciu s prezentáciami zdroja cez sieť, typicky cez World Wide Web, použitím špecifických protokolov. URI sú definované v schémach definujúc špecifickú syntax a asociované protokoly.

W3C - World Wide Web Consortium (W3C) je konzorcium produkujúce slobodné štandardy -- „odporúčania“, ako ich nazývajú -- pre World Wide Web. Hlavou konzorcia je Tim Berners-Lee, pôvodný autor URL (Uniform Resource Locator), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a HTML (Hypertext Markup Language), principiálnych technológií tvoriacich základ webu. W3C štandard prechádza niekoľkými fázami. Začína ako pracovný náčrt (Working Draft), posledná výzva (Last Call), kandidát na odporúčanie (Candidate Recommendation) a návrh odporúčania (Proposed Recommendation). Končí ako odporúčanie (Recommendation). Aktualizácia odporúčania sa deje pomocou zvlášť publikovaného errata, kým sa nezhromaždí dostatočné množstvo podstatných úprav, kedy sa vydá nová verzia (edition) odporúčania (napr. XML je v súčasnosti v tretej verzii). Niekedy sa odporúčanie stiahne, a znova prechádza celým procesom, ako RDF. W3C tiež publikuje informatívne poznámky (notes), ktoré nie sú mienené ako štandardy.

WEB - World Wide Web (angl.= celosvetová pavučina; world = svetový, -wide = celo-, web = sieť) je distribuovaný hypertextový internetový informačný systém, v ktorom dokumenty obsahujú odkazy na iné miestne alebo vzdialené dokumenty.Je to oficiálne (nesprávne laické pomenovanie len internet) označenie tej časti, kde sa informácie nachádzajú vo forme webových stránok. Každý dokument má svoju špecifickú adresu – URL a je pomocou nej nájdený a zobrazený v programoch nazývaných webový prehliadač. Dokumenty nazývané webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy. Vďaka týmto odkazom, sú dokumenty navzájom poprepájané a vytvárajú sieť.

Webdesign - Webový dizajn alebo webový design alebo webdesign je súhrnom výsledných spracovaní návrhov a požiadaviek pre koncept, funkčné riešenie a vzhľad webovej lokality, ktorý má byť funkčne spôsobilý pre zobrazenie a interpretáciu webovými prehliadačmi, alebo inými grafickými užívateľskými rozhraniam.

Webhosting - Pojem Webhosting resp. hosting (z angličtiny) je pojem v IT oblasti, ktorý označuje v širšom zmysle: prevádzka webovej stránky na serveri, s neustálym pripojením na Internet a v užšom zmysle: komerčná služba, ktorej základom je prevádzka webovej stránky a elektronickej pošty.

WYSIWYG - WYSIWYG (z angl. What You See Is What You Get: čo vidíš, to dostaneš - dosl. preklad) je princíp verného prenosu vizuálnej informácie, resp. informácie modelovanej na počítači do reality tak, že zodpovedá presne modelovanému obrazu s čo najmenším, resp. nebadateľným skreslením. Pojem sa používa najmä v počítačovej grafike, kde sa žiada, aby na tlačiarni boli presne tie farby v tej sýtosti ako na originálnom obrázku na obrazovke. Časté je aj použitie pri opise textového procesora:WYSIWYG dokument počas upravovania zobrazuje tak, ako bude vyzerať po vytlačení, t.j. fonty, rozloženie, obrázky, atď. Opakom je upravovanie dokumentu v zdrojovom formáte (napr. TeX) alebo čistého textu.

XHTML - Je to rozšíriteľný hypertextový značkový jazyk (Extensible Hypertext Markup Language; XHTML) je značkový jazyk (markup language) podobný HTML, ale s prísnejšou syntaxou. Zatiaľ čo HTML je aplikáciou SGML, veľmi pružného značkového jazyka, XHTML je aplikáciou XML, obmedzenej podmnožiny SGML.

 


zdroj: Wikipedia

 
 
 
© 2024 CREATE.SK, s.r.o.info@create.skúvodná stránkapodmienky používaniakontaktný formulármapa stránoktextová verziaenglish english